ANA SAYFA
4. SINIF BELGELERİ
5. SINIF BELGELERİ
6. SINIF BELGELERİ
7. SINIF BELGELERİ
8. SINIF BELGELERİ
İNTERAKTİF BULMACALAR
DİN KÜLTÜRÜ AFİŞLER
SİSTEMDEN ÇIKIŞ
Ana Menu
 
Ana Sayfa
Afişler
Anlat(a)biliyorum
Büyük Risk
Din Kültürü
Dosyalar
Downloads
Dua Ayeteri
Efendimizin Ahlakı
Efendimizin Hayatı
E-Kabul Oyunu
Flash Dosyalar
Güzel Sözler
İnteraktif Bulmaca
LGS Ders Notu
LGS Sorular
Peygamberler Tarihi
Resfebe
Tanıyalım
Tanıtımlar
Bizi Tavsiye Et
İletişim
Hesabınız
Sistemden Çıkış
Tavsiye Linkler
 
  MEB
  EBA
  E-Okul
  Mebbis
  E-Devlet
  Egitim.gov.tr
  Meb Mevzuat
  Tebliğler Dergisi
  Öğretim Programları
  E-Mevzuat
  Resmi Gazete
  Ölçme Değerlendirme
  Diyanet İşleri Başk.
  Diyanet Kuran
  Diyanet Namaz
  Kuran Meali
  OSYM Gis
  OSYM
  Augis
  Türk Dil Kurumu
HZ. PEYGAMBER (SAV)'İN ÖRNEK AHLAKI
HZ. PEYGAMBER (SAV)'İN ÖRNEK AHLAKI
Hz. Peygamber Devri Kronolojisi
Mekke Dönemi
/ Medine Dönemi
HZ. PEYGAMBER DEVRİ KRONOLOJİSİ
Dr. Casim Avcı

Kaynak: http://www.sonpeygamber.info
.
MEDİNE DÖNEMİ
1 / 622
• Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem/Temmuz).
• Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer/9 Eylül).
• Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).
• Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel/13 Eylül).
• Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel/20 Eylül).
• Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).
• Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).
• Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).
• Namaza çağrı için ezanın teşrîi.
1 / 623
• Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Receb/Ocak).
• Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Ramazan/Mart).
• Savaşa izin verilmesi.
• Hz. Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).
• Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).
• Sa‘d b. Ebû Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).
• Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.
• Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü.
2 / 623
• Hz. Peygamber’in âşûrâ orucunu tutması ve müslümanlara da tavsiye etmesi (10 Muharrem/14 Temmuz).
• Ebvâ (Veddân) Gazvesi (Safer/Ağustos).
• Buvât Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
• İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
• Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
2 / 624
• Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).
• Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).
• Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).
• Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).
• Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).
• Enfâl sûresinin nâzil olması.
• Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).
• Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).
• İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).
• Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).
• Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).
• Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).
• Sevîk Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).
• İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).
• Muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).
• Zekâtın farz kılınması.
3 / 624
• Hz. Osman’ın Resûl i Ekrem’in kızı Ümmü Külsûm ile evlenmesi (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
• Kâ‘b b. Eşref’in öldürülmesi (14 Rebîülevvel/4 Eylül).
• Zûemer (Gatafân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
• Bahran (Benî Süleym) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
3 / 625
• Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (Şâban/Ocak).
• Hz. Hasan’ın doğumu (Şâban/Ocak-Şubat veya 15 Ramazan/1 Mart).
• Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi (Ramazan/Şubat-Mart).
• Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).
• Hamrâülesed Gazvesi (Medine’den çıkış, 8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart).
4 / 625
• Recî‘ Vak‘ası (Mersed b. Ebû Mersed Seriyyesi) (Safer/Temmuz).
• Bi’rimaûne Vak‘ası (Safer/Temmuz).
• Benî Nadîr Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).
• İçkinin haram kılınışı (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
• Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı (Rebîülâhir/Ekim).
4 / 626
• Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Hz. Hüseyin’in doğumu (5 Şâban/10 Ocak).
• Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).
• Bedrü’l-mev‘id Gazvesi (Zilkade/Nisan).
• Hz. Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed’in vefatı.
5 / 626
• Zâtürrika‘ Gazvesi ve korku namazının (salâtü’l-havf) kılınması (10 Muharrem/11 Haziran).
• Dûmetülcendel Gazvesi (25 Rebîülevvel/24 Ağustos).
• Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hz. Peygamber’in husûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir/Kasım).
• Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi (Receb/Aralık).
5 / 627
• Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi (Şâban-Ramazan/Ocak-Şubat).
• İfk hadisesi.
• Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi.
• Medine’de nüfus sayımı yapılması (Şevval/Şubat-Mart).
• Hendek (Ahzâb) Gazvesi (Zilkade/Nisan).
• Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve evlât edinmenin yasaklanmasına dair âyetlerin (el-Ahzâb 33/4-5) nâzil olması (Zilkade/Nisan).
• Benî Kurayza Gazvesi (Zilkade sonu/Nisan
6 / 627
• Benî Lihyân Gazvesi (Rebîülevvel/Temmuz).
• Muhammed b. Mesleme’nin I. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir/Ağustos).
• Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın II. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir sonu/Eylül).
• Zeyd b. Hârise’nin Tarîf Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim-Kasım).
• Zeyd b. Hârise’nin Vâdilkurâ Seriyyesi (Receb/Kasım-Aralık).
6 / 628
• Hz. Peygamber’in Abdurrahman b. Avf’ı Dûmetülcendel’e göndermesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
• Zeyd b. Hârise’nin Medyen Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
• Hz. Ali’nin Fedek Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
• Zeyd b. Hârise’nin II. Vâdilkurâ Seriyyesi (Ramazan/Ocak-Şubat).
• Abdullah b. Revâha’nın Hayber’e keşif amaçlı seriyyesi (Ramazan/Şubat).
• Medine’de kuraklık yaşanması ve Hz. Peygamber’in yağmur duası yapması.
• Güneş tutulması ve Hz. Peygamber’in küsûf namazı kılması (Şevval sonu/Mart).
• Umre seferi (Zilkade/Mart).
• Hz. Peygamber’in, annesi Âmine’nin Ebvâ’daki kabrini ziyaret etmesi.
• Hudeybiye’de Kureyş’e elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın hapsedilmesi üzerine Bey‘atürrıdvân’ın yapılması (Zilkade/Mart-Nisan).
• Hudeybiye Antlaşması (Zilhicce/Nisan).
• Feth sûresinin nâzil olması.
• Benî Huzâa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olması.
7 / 628
• Hz. Peygamber’in, Bizans ve Sâsânî imparatorları başta olmak üzere civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve İslâm’a davet mektupları göndermesi (Muharrem/Mayıs).
• Habeş Necâşisi Ashame’nin müslüman olması.
• Mısır mukavkısının çeşitli hediyelerle birlikte Mâriye’yi Hz. Peygamber’e göndermesi.
• Ebü’l-Âs’ın müslüman olup Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb ile yeniden evlenmesi (Muharrem/Mayıs).
• Hayber Seferi (Muharrem-Safer/Mayıs-Haziran).
• Zeyneb bint Hâris’in Hz. Peygamber’i zehirleme teşebbüsü.
• Hz. Peygamber’in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi.
• Hz. Peygamber’in sütannesi Süveybe’nin vefatı.
• Yemen Valisi Bâzân’ın müslüman olması (Cemâziyelevvel/Eylül).
• Vâdilkurâ Gazvesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
• Teymâ yahudileriyle antlaşma yapılması.
• Hz. Ömer’in Türebe Seriyyesi (Şâban/Aralık).
• Hz. Ebû Bekir’in Necid Seriyyesi (Şâban/Aralık).
• Beşîr b. Sa‘d’ın Fedek Seriyyesi (Şâban/Aralık).
7 / 629
• Galib b. Abdullah’ın Meyfaa Seriyyesi (Ramazan/Ocak).
• Umretü’l-kazâ (Zilkade/Mart).
• Peygamber’in Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân ile evlenmesi.
• Hz. Peygamber’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).
8 / 629
• Hâlid b. Velîd, Amr b. Âs ve Osman b. Talha’nın müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).
• Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).
• Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).
• Amr b. Âs’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
• Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Sîfülbahr (Habat) Seriyyesi (Receb/Kasım).
• Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin müslüman olması ve Hâlid b. Velîd kumandasında Mekke fethine katılmaları.
• Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû Süfyân’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.
8 / 630
• Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).
• Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).
• Benî Mahzûm kabilesinin müslüman olması.
• Hişâm b. Âs’ın Yelemlem tarafına, Hâlid b. Saîd’in Urene tarafına, Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, Sa‘d b. Zeyd el-Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, Amr b. Âs’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süv①putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b.Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmayagönderilmesi (Ramazan/Ocak).
• Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).
• Hâlid b. Velîd’in Benî Cezîme’yi İslâm’a davet seriyyesi (Şevval/Şubat).
• Tâif Gazvesi (Şevval/Şubat).
• Hz. Peygamber’in Ci‘râne’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi (Zilkade/Şubat).
• Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kız kardeşi Şeymâ ile görüşmesi.
• Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart).
• Muhâcir b. Ebû Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi (28 Zilkade/19 Mart).
• Ziyâd b. Lebîd’in Hadramut Seriyyesi.
• Amr b. Âs’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi (Zilkade/Mart).
• Alâ b. Hadramî’nin Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir b. Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi.
• Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).
• Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî Hüzeyl heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
9 / 630
• Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekât âmilleri göndermesi (Muharrem/Nisan-Mayıs).
• Abbâd b. Bişr’in Benî Süleym ve Benî Müzeyne’ye, Râfi‘ b. Mekîs el-Cühenî’nin Benî Cüheyne’ye, Dahhâk b. Süfyân el-Kilâbî’nin Benî Kilâb’a, Büsr b. Süfyân el-Kâ‘bî’nin Benî Kâ‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdî’nin Benî Zübyân’a, Mâlik b. Nüveyre’nin Benî Hanzale b. Mâlik’e, Amr b. Âs’ın Fezâre’ye, Velîd b. Ukbe’nin Benî Müstalik’a zekat toplamak üzere gönderilmesi.
• Uyeyne b. Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi ve Benî Temîm kabilesinin Medine’ye gelip müslüman olması (Muharrem/Mayıs).
• Benî Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebîülâhir/Temmuz-Ağustos).
• Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu Füls’ü tahrip etmesi.
• Ukkâşe b. Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre’ye karşı Cinâb Seriyyesi.
• Hz. Peygamber’in, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması (Receb/Ekim).
• Îlâ ve tahyîr hadisesi.
• Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).
• Hâlid b. Velîd’in Dûmetülcendel lideri Ükeydir b. Abdülmelik’e karşı seriyyesi ve Hz. Peygamber’in Ükeydir ile antlaşma yapması.
• Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.
• Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Dihye b. Halîfe’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslâm’a davet mektubuyla göndermesi.
• Hz. Peygamber’in kızı Ümmü Külsûm’un vefatı.
• Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Hıristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.
• Kâ‘b b. Züheyr’in müslüman olması ve Hz. Peygamber’in hırkasını ona hediye etmesi.
• Benî Sa‘d b. Bekir kabilesinin Dımâm b. Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye göndermesi ve müslüman olmaları.
• Benî Cüzâm heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.
• Himyer krallarının İslâm’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.
• Benî Hemdân, Benî Fezâre, Benî Mürre’den ve Tâif’teki Sakıf kabilesinden bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Hz. Peygamber’in Ebû Süfyân ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi.
9 / 631
• Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün ölümü (Zilkade/Şubat).
• Hz. Ebû Bekir’in emîr-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).
• Tevbe sûresinin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).
• Necran hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Peygamber’le mübâhele yapmayı reddedip antlaşmaya varması (Zilhicce/Nisan).
10 / 631
• Hâlid b. Velîd’in Necran Seriyyesi ve Benî Hâris’ten bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Rebîülâhir/Temmuz).
• Hz. Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Benî Mezhic’in müslüman olması (Ramazan/Aralık).
• Cerîr b. Abdullah’ın Zülhalesa putunu ve mâbedini yıkmaya gönderilmesi.
• Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması (Ramazan/Aralık).
• Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî Âmir b. Sa‘saa, Benî Kinde, Benî Tücîb, Benî, Rehaviyyîn, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanîfe, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilâl, Benî Ruhâ ve Benî Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
• Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması.
10 / 632
• Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (29 Şevval/28 Ocak).
• Vedâ haccı için Hz. Peygamber’in Medine’den ayrılışı (26 Zilkade/23 Şubat).
• Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).
• Vedâ tavafı (14 Zilhicce/12 Mart Perşembe).
• Benî Muhârib’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Zilhicce/Mart).
• Yemen Valisi Bâzân’ın vefatı; Hz. Peygamber’in Yemen’e on bir vali tayin etmesi.
• Nasr sûresinin nâzil olması (Zilhicce/Mart).
• Hz. Peygamber’in câriyesi (hanımı) Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı.
11 / 632
• Medine’ye en son gelen Benî Neha‘dan bir heyetin müslüman olması (15 Muharrem/12 Nisan).
• Üsâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesiMayıs).
• Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması (27 Safer/24 Mayıs Pazar).
• Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi (8 Rebîülevvel/3 Haziran).
• Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi).
• Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebîülevvel/9 Haziran Salı).


-- Hazırlayan: Maliki Alioğlu /// www.dersimizdin.org --

Kullanıcı Girişi
 Hoşgeldin, Misafir

Üye Adı:
Şifre:
G. Kodu: G. Kodu
Kodu giriniz:
(Kayıt Ol)
Kastamonu
 
Kastamonu Valiliği
Kastamonu MEM
Kastamonu Belediyesi
Merkez Ortaokulu
Kastamonu İlkhaber
Nasrullah Gazetesi
Kastamonu Postası
Kastamonu Doğrusöz
Kastamonu Açıksöz
Kastamonu Gazetesi
Kastamonu Güncel
Kastamonudan Haber
Kastamonu Satranç
Ziyaretçi Sayacı
 
Pazartesi184
Salı157
Çarşamba188
Perşembe56
Cuma168
Cumartesi175
Pazar178
Toplam:166924
En Çok:455
Toplam Giriş
 
Şu ana kadar
1579532
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Temmuz 2016
Webmaster : Maliki ALİOĞLU Bu sitenin tüm hakları Maliki Alioğlu"na aittir. En iyi görüntü için 1024x768 pixel tercih edin.
Sitenin yayına başlama tarihi : Ağustos 2007 Her Hakkı Saklıdır...

Web sitemiz PHP-Nuke (© 2004) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.